Obchodné podmienky

SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART
SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART SMART

I. Cena prenájmu a kaucia

 

   1. Obe strany sa dohodli na cene za predmet zmluvy podľa Cenníka prenájmu náradia a príslušenstva prenajímateľa platného od 01.01.2022 (ďalej v texte cenník prenajímateľa).
   2. Cena za predmet prenájmu je splatná ihneď po vrátení nepoškodeného predmetu zmluvy Prenajímateľovi, po skontrolovaní premetu prenájmu a následným vystavením pokladničného dokladu alebo faktúry podľa dohodnutých zmluvných podmienok.
   3. Kaucia vo výške podľa cenníka prenajímateľa je splatná pri odovzdávaní predmetu zmluvy Prenajímateľom Nájomcovi, v hotovosti k rukám prenajímateľa (do pokladne).
   4. Prenajímateľ vráti nájomcovi kauciu pri odovzdávaní predmetu nájmu nájomcom, avšak len za predpokladu, že predmet nájmu Nájomca vráti riadne a včas, funkčný, v nepoškodenom stave a vrátane príslušenstva.
   5. Prenajímateľ je oprávnený započítať si kauciu so svojou pohľadávkou voči nájomcovi, pokiaľ nájomca nedodrží povinnosti podľa tejto zmluvy.

    

   II. Práva a povinnosti nájomcu

    

   1. Nájomca svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje a vyhlasuje, že sa osobne oboznámil s predmetom zmluvy a jeho príslušenstva jeho ohliadkou ako aj s jeho stavom a funkčnosťou a nemá žiadne výhrady a nevyhradzuje si žiadne osobitné vlastnosti predmetu zmluvy ani jeho príslušenstva. Rovnako sa vopred oboznámil s výškou ceny prenájmu, ktorú mu na vyzvanie pracovník poskytne.
   2. V prípade neskorého vrátenia je cena za čas oneskorenia počítaná priamo úmerne z ceny prenájmu, v nadväznosti na počet hodín omeškania, ktorá je splatná pri odovzdaní predmetu zmluvy a jeho príslušenstva Prenajímateľovi. Čas je zaokrúhlený na celé hodiny nahor. 1 deň prenájmu znamená 3 až 24 hodín doby prenájmu. Každá ďalšia začatá hodina sa účtuje ako hodina navyše.
   3. Nájomca je povinný prečítať si návod na použitie a dodržiavať pokyny výrobcu.
   4. V prípade poškodenia alebo straty náradia má Prenajímateľ právo žiadať od nájomcu uhradiť škodu v plnej výške.
   5. K prenájmu je potrebné predložiť tieto doklady: OP alebo ŽL alebo výpis z OR. Výpis z OR sa predkladá ako originál alebo overená kópia s overeným splnomocnením konať a podpisovať v mene firmy, nie starší ako 5 dní.
   6. Nájomca je povinný vrátiť predmet zmluvy Prenajímateľovi kedykoľvek na jeho vyzvanie riadne a včas, funkčný, nepoškodený,vrátane príslušenstva, v opačnom prípade má prenajímateľ právo na náhradu škody a ušlý zisk, ako aj na cenu nájmu podľa článku I.
   7. Osoba konajúca za právnickú osobu prehlasuje, že je oprávnená za spoločnosť konať a podpisovať.
   8. V prípade, že Nájomca použije predmet nájmu v rozpore s dojednaným účelom, s návodom na obsluhu, servisnými podmienkami, alebo prenechá predmet nájmu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa tretej osobe, alebo ho použije v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy alebo všeobecnými podmienkami, je Prenajímateľ oprávnený od tejto zmluvy okamžite odstúpiť. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok Prenajímateľa na zaplatenie nájomného, ušlého zisku a náhradu škody. Zmluva zaniká doručením odstúpenia od zmluvy Nájomcovi.

    

   III. Záverečné ustanovenia

    

   1. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o prenájme sú Všeobecné podmienky prenájmu.
   2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú podľa článku I tejto zmluvy.
   3. Pred uplynutím dojednanej doby nájmu možno zrušiť túto zmluvu odstúpením zo strany Prenajímateľa podľa tejto zmluvy a jej príloh.
   4. Nájomca je povinný pri zrušení zmluvy vydať predmet nájmu Prenajímateľovi bezodkladne a to v mieste podnikania Prenajímateľa, v stave v akom ho prevzal. V tej istej lehote a v tom istom stave je povinný Nájomca vydať Prenajímateľovi predmet nájmu i v prípade zániku nájomného pomeru. V prípade zničenia predmetu nájmu sa použijú ustanovenia tejto zmluvy o náhrade škody.
   5. Všetky zmeny a dodatky tejto zmluvy vyžadujú písomnú formu a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami, inak sú neplatné.
   6. Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.
   7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli, že bola uzavretá po vzájomnom prejednaní, podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi na tejto listine.

    

   Ako podpísaná dotknutá osoba dávam súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), účinné od 25.05.2018.